Ціни і тарифи на послуги

ЦІНИ І ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ

УМОВИ КРЕДИТНОГО ПРОДУКТУ MONETKA
Мікрокредит Кредит без застави
Сума Від 300,00 гривень до 6 700,00 гривень Від 6701,00 гривень до 25000,00 гривень
Процентна ставка 3,5% на день - стандартна процентна ставка (1277,5% річних. Реальна річна процентна ставка - від 1277,50% до 18868680,16%). Споживачу можуть бути запропоновані знижена процента ставка за користування кредитом від 1% до 3% на день (річна процента ставка від 365% до 1095% річних. Реальна річна процента ставка від 365% до 3546,38% ) 3,5% на день - стандартна процентна ставка (1277,5% річних. Реальна річна процентна ставка - від 1277,50% до 18868680,16%). Споживачу можуть бути запропоновані знижена процента ставка за користування кредитом від 1% до 3% на день (річна процента ставка від 365% до 1095% річних. Реальна річна процента ставка від 365% до 3546,38% )
Строк погашення кредиту Сума кредиту повертається в кінці строку договору. Періодичність сплати процентів - від 3-х до 30-ти днів (обирається споживачем)
Строк договору кредиту Строк кредиту від 3 до 365 днів.
Цільова група споживачів Громадянин України; досяг повноліття – 18 (вісімнадцяти) років; має повну дієздатність і правоздатність; має реєстрацію місця проживання на території України; не зареєстрований і не проживає на постійній основі в населених пунктах на непідконтрольній території України, визначеній чинним законодавством України; має відкриту на власне ім’я платіжну картку в українському банку; має діючий документ, що засвідчує особу
Способи отримання кредиту Оформлення кредиту відбувається в онлайн режимі. Отримання кредиту рахунок банківської платіжної карти
Обов’язкові умови Ідентифікація та верифікація особи клієнта з використанням дистанційних способів верифікації
Право на відмову від договору Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення кредитного договору відмовитися від договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від кредитного договору Позичальник повідомляє Кредитодавця у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг") до закінчення строку 14 денного строку з дати укладення кредитного договору. Якщо споживач подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від кредитного договору Позичальник зобов’язаний повернути кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою кредитним договором. Будь яких інших платежів за відмову від кредитного договору Позичальник не сплачує. У разі, якщо Позичальник надіслав належним чином повідомлення про відмову від кредитного договору та не повернув отриману суму кредиту та нараховані відсотки відповідно до кредитного договору, то кредитний договір продовжує свою дію
Право достроково виконати/ розірвати/припинити договір За умови сплати суми кредиту та процентів за весь період фактичного користування
Інформація про наявність, перелік і вартість супровідних послуг фінансової установи Супровідні послуги відсутні
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ КОРИСТУВАННЯ МІКРОКРЕДИТОМ ТА КРЕДИТОМ БЕЗ ЗАСТАВИ
 • У разі користування споживчим кредитом, Позичальник бере на себе обов’язок повернути споживчий кредит у встановлені договором строки та сплатити проценти за користування споживчим кредитом.
 • У разі невиконання обов’язків згідно з договором про споживчий кредит та неповернення Позичальником суми кредиту/його частини в встановлений договором строк Позикодавець має право нараховувати плату за неправомірне користування грошовими коштами за ставкою визначеною в договорі від неповернутої суми споживчого кредиту/його частини, за кожен день такого користування з урахуванням обмежень, встановлених Законом України «Про споживче кредитування».
 • Порушення виконання зобов’язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі. Фінансова компанії передає інформацію про порушення виконання зобов’язань за договором до Бюро кредитних історій.
 • Споживач для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.
 • Товариство має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін.
 • Споживач може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації звернувшись до ТОВ «ФК «РІАЛЬТО» в особистому кабінеті на веб-сайті https://monetka.ua/.
 • Позичальник попереджений про те, що при погашенні кредиту/відсотків по кредиту може нести додаткові витрати, що залежать від обраного споживачем способу сплати (комісії за переказ коштів, що визначені банківськими/фінансовими установами за допомогою яких здійснюється переказ коштів).
 • Фінансовій установі забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи.
 • Товариство має право відступити права вимоги за кредитним договором шляхом укладання договору факторингу та/або договору відступлення права вимоги, згідно умов кредитного договору.
 • У разі невиконання обов’язків згідно з договором про споживчий кредит Товариство має право звернутися до суду в порядку, встановленому чинним законодавством України.


З Правилами надання грошових коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, через мережу інтернет, примірним договором, істотною інформацією про істотні характеристики надання кредиту, Порядком інформування споживача, Положенням про порядок роботи із зверненнями громадян та захисту прав споживачів фінансових послуг, Положенням про порядок роботи із зверненнями громадян та захисту прав споживачів фінансових послуг, Попередженням про можливі наслідки користування кредитом можливо ознайомитись за цим посиланням

Приклад розрахунку процентної ставки

Приклад базується на припущенні, що сторони виконають свої зобов'язання своєчасно та в повному обсязі.

Щоденна процентна ставка = 3,50%

Річна процентна ставка (365 днів) = 1277,50%,

Сума позики – 1 000,00 грн.,

Строк користування позикою – 10 днів,

Відсотки за 1 день = 1 000,00 грн. * 3,5/ 100 = 35,50 грн.,

Відсотки за 10 днів = 35,00 грн. х 10 днів = 350,00 грн.,

Сума процентів до повернення – 350,00 грн.

Прострочення:

У разі порушення клієнтом термінів оплати позики і невиконання своїх зобов'язань за договором, клієнт сплачує 3,5% в день (1277,50%) річних від суми не поверненого кредиту.

Терміни погашення кредиту на MONETKA:

Мінімальний строк кредиту - 3 дні., Максимальний строк кредиту – 365 днів, Орієнтовна річна процентна ставка становить від 365% до 1277,50%.

Факторинг:

Вартість факторингу залежить від фінансового стану Вашої компанії, термінувідстрочення платежів за договором поставки, історії та дисципліни розрахунків здебіторами, забезпечення ризиків та включає:

 • Плату за факторингове обслуговування яка складає 1% річних та 24% річних за фінансування.
Фінансовий лізинг:

Вартість фінансового лізингу залежить від розміру авансового платежу і терміну лізингу.

Розмір, спосіб здійснення і періодичність лізингових платежів враховують особливості Вашого бізнесу і визначаються договором, згідно якого лізингові платежі включають:

 • Відшкодування частини вартості предмета лізингу;
 • Компенсацію відсотків за кредитом;
 • Винагорода лізингодавця.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОГОВОРИ З НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг

У клієнта наявне право на відмову від договору про надання фінансових послуг.

Cтрок, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору

Протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів після укладення.

Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується)

Мінімальний строк дії договору не застосовується.

Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій

- У клієнта наявне право розірвати Договір в односторонньому порядку, надавши повідомлення принаймні за один місяць до запланованої дати розірвання Договору. При цьому клієнт зобов’язаний виконати обов’язки передбачені Договором в повному обсязі, в т.ч. щодо сплати всіх необхідних платежів.

- Позичальник (споживач) має право дострокового виконання договору (а саме: дострокового виконання всіх обов’язків передбачених відповідним договором, в т.ч. сплати всіх необхідних платежів).

Порядок внесення змін та доповнень до договору

- за згодою сторін.

- інші права Товариства відповідно до договорів.

Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги.